Tüzük

TED ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KURULUŞ

BÖLÜM  I: Genel Hükümler

Madde 1 Derneğin Adı, Merkezi ve Şubeler
Madde 2 Derneğin Amaçları
Madde 3 Derneğin Çalışma Konuları ve Yöntemleri
Madde 4 Kurucular

 

BÖLÜM II  Üyelik Hükümleri

 

Madde 5  Üyelik Türleri, Üye Olma Koşulları – Başvuru ve Üyelik İşlemleri
Madde 6  Üyelerin Derneğe Karşı Mali Yükümlülükleri – Üye Aidatını Ödemeyen üyeler için yapılacak işlemler
Madde 7  Üyeliğin Sona Ermesi, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 8  Çıkarılmaya İtiraz
Madde 9  Çıkmanın ve Çıkarılmanın Hüküm ve Sonuçları

BÖLÜM III Derneğin Organları

Madde 10 Derneğin Organları

Kısım – I      Genel Kurullar

Madde 11 Genel Kurulların Oluşumu
Madde 12 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13 Genel Kurul Toplantıları ile ilgili Hükümler
13.1 Toplantılar-Toplantı Zamanı
13.2 Çağrı Usulü
13.3 Toplantının Yeri ve Toplantıya Giriş
13.4 Toplantı Yeter Sayısı
13.5 Genel Kurul Toplantılarının Yapılış Usulü
13.5.1  Toplantının Açılışı
13.5.2  Başkanlık Divanı-seçimi-görev ve yetkileri
13.6 Toplantıda Görüşülecek Hususlar
13.7 Kararların Alınması ve Karar Yeter Sayısı

Kısım II  Yönetim Kurulu

Madde 14 Yönetim Kurulunun Oluşumu- Görev Bölümü ve Toplantılar- Temsil ve İlzam  – Sorumluluk  

 1. Yönetim Kurulunun Oluşumu
 2. Görev Bölümü ve Toplantılar
 3. Temsil ve İlzam
 4. Sorumluluk

Madde 15 Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kısım III Denetleme Kurulu

Madde 16 Denetleme Kurulunun Oluşumu
Madde 17 Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kısım IV Disiplin Kurulu

Madde 18 Disiplin Kurulunun Oluşumu- Görev ve Yetkileri- Çalışma Şekli ve Kararların verilmesi-Disiplin Kuruluna Başvuru

 1. Disiplin Kurulunun Oluşumu
 2. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
 3. Disiplin Kuruluna Başvuru
 4. Disiplin Kurulunun Çalışma Şekli ve Kararların Verilmesi

Madde 19 Cezai Hükümler: Cezayı gerektiren haller- Verilecek cezalar- Kararların

Tebliği-İtiraz

 1. Cezayı gerektiren haller
 2. Verilecek cezalar
 3. Kararların Tebliği
 4. İtirazlar

Kısım V Sicil Kurulu

Madde 20 Sicil Kurulunun Oluşumu- Görev ve Yetkileri- Çalışma Şekli

 1. Sicil Kurulunun Oluşumu
 2.  Görev ve Yetkileri
 3.  Sicil Kurulunun Çalışma Şekli


Kısım VI Dernek Divanı

Madde 21 Dernek Divanının Oluşumu-Görev ve Yetkileri- Çalışma Şekli

 1. Dernek Divanının Oluşum
 2. Dernek Divanının Görev ve Yetkileri
 3. Dernek Divanının  Çalışma Şekli

BÖLÜM VII Mali Hükümler

Madde 22 Bütçe
Madde 23 Derneğin ve İktisadi İşletmenin Gelir ve Gider Usulleri –Ödemelerin yapılması

 1. Dernek Gelirleri
 2. İktisadi İşletme Gelirleri
 3. Gelir ve Gider Usulü
 4. Ödemenin Yapılması

Madde 24 Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 25 Tutulacak Defter ve Kayıtlar
Madde 26 İç Denetim

BÖLÜM VIII Seçimler

 

Madde 27 Oy Pusulaları ve Zarfların Dağıtılması

Madde 28 Seçimlere İlişkin Hükümler

1.Genel Hükümler
2.Oy verme – Oy sandıklarını Açılması- Oyların Sayımı
3.Oyların Geçersiz Sayıldığı Haller

                                                  BÖLÜM IX Sosyal Tesisler

Madde 29 Sosyal Tesis Tanımı
Madde 30 Yönetimi
Madde 31 Katılma-Yararlanma
Madde 32 İndirimler
Madde 33 Mevsimlik Misafir
Madde 34 Diğer TED Kolejlilerin Sosyal Tesislerden Yararlandırılması

 

BÖLÜM X Çeşitli Hükümler

 

Madde 35 Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 36 Tüzük Değişikliği

Madde 37 Kurul Üyelerinin Toplantıya katılmaması

Madde 38 Uygulanacak Hükümler

Madde 39        Bildirimler (Tebligatlar) Geçici Madde-Yürürlük

TED ANKARA KOLEJLİLER  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kuruluş:

Bu dernek, TBMM’nin 01/Kasım/1925 günkü oturumunda milli önder Atatürk’ün Meclisi açılış  söylevinden esinlenilerek 31/01/1928 tarihinde kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun

12/12/1939 tarih ve 2/12441 sayılı kararı ile kamuya yararlı derneklerden sayılmış bulunan Türk Eğitim Derneği (TED)’nin açtığı Ankara Kolej’inde öğrenim görmüş, öğretmenlik yapmış ve TED Ankara Koleji’ne üstün hizmetleri geçmiş olanları bir araya toplamak ve işbu Tüzük’te belirtilen ilkeler, amaç ve konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

 

BÖLÜM – I GENEL HÜKÜMLER

Madde: 1- Derneğin Adı, Merkezi ve Şubeler

Derneğin  adı “TED Ankara  Kolejliler Derneği”  dir. Bu Tüzük’te kısaca  “Dernek” olarak anılacaktır.

Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde: 2- Derneğin Amaçları

 

1)  Ankara  Kolejlileri  bir araya toplamak  ve aralarında sosyal,  kültürel ve ekonomik dayanışma sağlamak,

a.Ankara Kolejlilerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek,

b.Ankara Kolejliler arasında iletişimi sağlamak ve Türk kültürüne hizmet etmek üzere kitap, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ayrıca Ülkeye ve Ankara Kolejlilere yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak,

 1. Ankara Kolejli işverenler ile iş arayanların, ürün ve hizmet sağlayıcılar ile bunlara ihtiyaç  duyanları, ekonomik dayanışmaya ilişkin konularda bir araya getirmek ve iletişimi sağlamak.

 

2) Kendisinin ve ailesinin maddi olanaklarının yetersizliği ya da kimsesizliği nedeniyle okula gitmek, öğrenimine devam etmek ve/veya tamamlamak olanağından yoksun olanlara sahip çıkmak, öğretimin her aşamasında maddi ve manevi destek – burslar sağlamak suretiyle ahlaklı, çalışkan çocukları, gençleri okuma ve eğitim olanaklarına kavuşturmak.

 

3) Türk Ulusu’nun çağdaşlaşmasını ve daha da güçlenmesini sağlamak yolunda gençliğin kültür düzeyini yükseltmek, öğretim ve eğitimle ilgili çalışmalar yapmak, okullar kurmak ve yönetimine katılmak kütüphaneler açmak, çağdaş bilim ve teknolojiyi izleyen teorik ve/veya  uygulamalı bilimsel araştırmalara, araştırma yapanlara, kurum ve kuruluşlara destek olmak, kongre, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek; konser, sergi ve benzeri her türlü kültürel faaliyette bulunmak,

 

4)Üyeleri ve Türk gençliğini spora özendirmek, üyelerin dinlenme, tatil yapma, eğlenme ve gezi isteklerini karşılamak amacı ile faaliyetlerde bulunmak, tesisler kurmak, bunları işletmek, mevcut tesislere katılmak veya bunları devir almak.

 

Madde:  3- Derneğin Çalışma Konuları ve Yöntemleri

 

1)  Dernek, çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk İlkelerine bağlı kalmayı ödev bilir.

 

2) Dernek işbu Tüzüğün 2. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütebilmek için:

 1. A) Üye kaydeder.
 2. B)  Gayrimenkuller  ve menkuller ile  ilgili hakları, rehin  hakları dahil olmak üzere edinebilir,  satabilir, tasarruf edebilir, rehnedebilir,  gayrimenkuller üzerindeki ayni haklar üzerinde başkaca haklar tanıyabilir ve tasarruflarda bulunabilir. Gayrimenkulleri kiralayabilir, kiraya verebilir ve üçüncü kişilere kısmen veya tamamen kullandırabilir.
 3. C) İpotek ve rehin dahil olmak üzere teminatlı veya teminatsız olarak ödünç, bankalardan kredi alabilir; alacak ve borçları için teminat olarak kişisel haklar ve ipotek vesair rehin hakları  dahil olmak üzere ayni haklar edinebilir ya da tesis edebilir, rehinleri kaldırabilir, ipotekleri fek edebilir.

D)Amacının gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir.

 1. E) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için her tür inşaatı yaptırabilir,   gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisler ve ihtiyaç duyduğu geliri sağlayabilmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurabilir, işletebilir.
 2. F) Bağış kabul edebilir.

G)Dernek, çalışmalarında Türk Eğitim Derneği ve Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı, Türk Eğitim Derneği İstanbul Koleji Vakfı, yurtiçi ve yurtdışında kurulan tüm Ankara Kolejliler Dernekleri ve Mezunları Dernekleri ile işbirliği tesis edebilir.

 1. H) Dernek, aynı amaçla faaliyet gösteren yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olabilir ve bu dernek ve kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir, yardımlaşmak suretiyle Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir.
 2. I) Dernek, amaçlarına uygun olması koşuluyla, aynı amaçla faaliyet gösteren derneklerle bir araya gelebilir, federasyon çatısı altında birleşebilir.
 3. J) Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunen yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler veya vakıflar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturabilir.

 

Yukarıda B,C,D,E,G,H,I,J bendlerinde yazılı faaliyetler ve şartlı bağışların kabulü için

Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan izin ve yetki almış olması şarttır.

 

Madde : 4- Kurucular

1)  İskender Aruoba

2) Asaf  İrfan Güneri

3) Yücel Kıran

4) Mustafa Özalp

5) Yücel Pasinler

6) Kemal Uçar

7) Nursan Ünal

 

BÖLÜM – II ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Madde:  5- Üyelik Türleri – Üye Olma Koşulları – Başvuru ve Üyelik İşlemleri

 

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi bulunur.

 

 1. Asil üye, Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen ve kayıt ücreti ile her yıl bazında ödenmesi gereken yıllık aidatı ödeyen üyelerdir.
 2. Asil Üye Olma Koşulları

 

Derneğe asil üye olabilmek için:

 1. Medeni Hakları kullanabilme ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 2. Kamu hizmetlerinden yasaklı ve yüz kızartıcı bir suçla hükümlü bulunmamak,

iii. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata göre Derneğe üye olma engeli bulunmamak, iv. TED Ankara Kolej’inden mezun olmuş veya bu okulda en az 3 yıl okumuş olmak.

 1. Başvuru ve üyelik işlemleri

Derneğe asil üye olabilmek için aranan şartları haiz olanlar, Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup gerekli belgeleri ekleyerek Yönetim Kurulu’na verirler. Yönetim Kurulu üyelik giriş başvurusunu ön tetkiki müteakiben Sicil Kurulu’na sevk eder.   Üyelik giriş bildirgesinde, en az üç yıllık iki üyenin adayı önermiş olmaları şarttır.

Üye giriş bildirgeleri Sicil Kurulunca 7 gün süre ile Dernek Merkezinde ve Lokalinde ilan olunur. Bu süre içinde üyeler, adaylar hakkında Yönetim Kuruluna yazılı itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu, yapılan itirazın Sicil Kurulunca incelenmesini müteakiben en geç 20 gün içinde adayın asil üyeliği hakkında bir karar alır ve sonucu adaya yazılı olarak bildirir. Üyeliği ret edilen adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.

Adayların  asil üyelikleri,  üyeliğe kabul kararından sonra,  kayıt (giriş) ücreti ve o yılın aidatının öngörülen esaslara uygun olarak ödenmesi ile başlar.

Adaylar kayıt (giriş) ücretinin ve o yılın aidatının tamamını ödeyinceye kadar asil üye haklarına sahip olamazlar.

Derneğe asil üye kabul edilenlere üyelik kimlik kartı verilir.

Yönetim Kurulunun ret kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde itirazda bulunabilir. Bu başvuruların, yapılacak ilk genel kurulun gündemine alınmak üzere Yönetim Kurulu’na yapılması gerekir.

Üyeliği reddedilen aday aradan iki yıl geçmedikçe yeniden başvuruda bulunamaz.

 

4. Fahri Üyeler:

Derneğin asil üyeleri dışında Ankara Kolejliler Derneği’ne, TED Ankara Koleji’ne, TED Ankara Koleji Vakfı’na ve Türk Eğitim Derneği’ne önemli yardım ve hizmetlerde bulunmuş olanlar, Derneğe yararlı olabileceği düşünülenler; bilimsel ve mesleki çalışmaları ile öne çıkmış,  tanınmış, Devlete ve Türk Milletine üstün hizmet vermiş şahıslar ve Ankara Koleji’nde en az 3 yıl öğretmenlik ya da yöneticilik yapanlar Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin fahri üyesi olarak kabul edilenlerdir.

Fahri  üyeler kayıt  ücreti ve yıllık  aidat ödeme zorunda  değillerdir. Fahri üyeler  genel kurullarda oy kullanamazlar ve Dernek organlarına seçilemezler.

 

Madde: 6-   Asil Üyelerin    Hakları ve Yükümlülükleri-Mali    yükümlülükler-

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Üyeler için yapılacak  İşlemler:

6.1 Asil Üyelerin Hakları:

Asil  Üyeliği  bir yılı  doldurmuş olanların  Genel Kurullarda oy kullanma,  yönetime ve

Dernek Faaliyetlerine katılma hakları vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

6.2 Üyelerin Yükümlülükleri

 

 1. A) Üyelerin Mali Yükümlülükleri ve Mali Yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler için yapılacak  işlemler:

(i)  Üyelerin mali yükümlülükleri vereceği giriş ve yıllık aidat borcundan ibarettir.

(ii) Üyenin mali yükümlülüğü Derneğe üyelik için yapılan başvurunun kabulü ile başlar ve üyeliğin sona ermesi veya erdirilmesi işlemlerinin tamamlandığı güne kadar devam eder.

(iii)Giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları ait olduğu yıl içinde ödenmek üzere Genel

Kurul toplantılarında belirlenir.

(iv)Ait olduğu yılın sonuna kadar yıllık aidatını ödememiş olan asil üye Dernekçe bilinen adresine Yönetim Kurulu tarafından Madde 40 uyarınca yapılacak bildirimle en  geç bir ay içinde ödemede bulunmaya çağrılır. Aidatın ödenmesine dair bildirimin gönderilmesini müteakip verilen süre içinde aidat borcunu ödemeyen üye üyelikten çıkartılır.

(v) Aidat  borcunu ödemediği için  üyelikten çıkartılan üyenin  derneğe yeniden üye kaydının yapılması, yeniden giriş aidatını ve yıllık aidatını Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda ödemiş olmasına bağlıdır.

 

 1. B) Diğer Yükümlülükler: Üyeler Dernek Tüzüğüne, Dernek organları tarafından alınan kararlara, konulan kurallara ve kabul edilen ilkelere uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 

Üyeler, oluşabilecek adres, telefon, faks, e-mail vb. değişikliklerini Derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde Dernekte kayıtlı adres, tebligat adresi olarak taraflarca kabul edilir.

 

Madde:  7 Üyeliğin Kendiliğinden  Sona Ermesi Üyelikten Çıkma  ve Üyelikten

Çıkarılma ile Sona Ermesi

 

Dernek üyeliğinin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

 1. a)   Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. b)   Üyeliğin çıkma ile sona ermesi: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Dernek üyeliğinden ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 3. c)  Üyeliğin çıkarılma ile sona ermesi: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
 4. i) Dernek Tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak,
 5. ii)  Dernek  Yönetim Kurulu  veya Genel Kurul  tarafından verilen kararlara, konulan kurallara ve ilkelere uymamak,

iii) Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını ödememiş olmak,

 1. iv) Derneğe üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Üyeliği, çıkarılma ile sona erdirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, üyenin, yukarıda (i) ve (ii) de gösterilen nedenlerle üyelikten çıkarılması Disiplin Kurulunun bu yolda bir karar vermiş olmasına bağlıdır.

 

Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğinden çıkarılma kararını ilgilinin Dernekçe bilinen adresine karar tarihini takip eden 10 iş günü içinde iadeli-taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile bildirir. Bu adrese gönderilen bildiri ilgili üyenin bizzat kendisine yapılmış sayılır.

 

Madde:  8- Çıkarılmaya İtiraz

 

Üyelikten çıkarılanlar kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulu’na iadeli taahhütlü mektupla yazılı aracılığıyla başvurarak haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu talebi en geç bir ay içinde karara bağlayarak, sonucu ilgiliye iadeli taahhütlü bir mektupla bildirir.

 

Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılma kararında ısrar ettiği takdirde, üyenin ilk toplanacak

Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır.

 

İtiraz üzerine Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 

Genel Kurulun itirazı haklı bulması halinde, ilgili tekrar üyeliğe kabul edilir. Ancak, ilgilinin Derneğe olan borçlarının tamamının Genel Kurul kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde ödemiş olması şarttır.

 

Madde:  9- Dernek Üyeliğinin Sona Ermesinin Hüküm ve Sonuçları

 

Dernek üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erenler, Dernek malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler ve Dernek lokal, sosyal tesis ve tesislerine hiçbir şekil, suret ve gerekçe ile giremezler.

 

BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARI Madde:  10- Organlar

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu

4) Disiplin Kurulu

5) Sicil Kurulu

6) Dernek Divanı

 

KISIM I

GENEL KURULLAR

 

Madde:  11- Genel Kurulun Oluşumu

 

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır. Faaliyetlerin görüşüleceği yıla ait olan aidat dahil, aidat  ödeme yükümlülüğünü Tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak tamamen yerine getirmiş en az bir yılını doldurmuş asil üyelerden oluşur.

 

Madde:  12-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlamak Genel Kurul’un görev ve yetkisindedir

 

1)  Dernek Divanı hariç Dernek organlarını, organların asil ve yedek üyelerini seçmek.

2)  Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını, görüşmek; bilanço ve kesin hesap tablolarını incelemek ve Yönetim Kurulunun ve Denetleme kurulunu ayrı ayrı ibra etmek,

3)  Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek; aynen veya değiştirerek kabul etmek,

4)  Derneğe giriş ücretini ve Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarını belirlemek,

5)  Derneğin  organlarını  denetlemek ve  gerek görüldüğünde  haklı sebeplerle görevden almak,

6)  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

7)  İşbu Tüzüğün Madde 3/2-A bendi ve şartsız bağışın kabulü hariç 3/2 maddesinde yazılı konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

8)  Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

9)  Derneği fesih etmek,

10) Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

11) Mevzuat  veya Tüzük  ile kendisine  tanınan diğer yetkileri  kullanmak ve belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

Madde:  13- Genel Kurul Toplantıları ile İlgili Hükümler

 

13.1 Toplantılar – Toplantı  Zamanı

 

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

 

Olağan genel kurul toplantıları her yıl Şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek yer, gün ve saatte ve senede an az bir defa yapılan toplantılardır. Bunun dışında yapılan genel kurullar Olağanüstü Genel Kurul toplantılarıdır.

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

1) Olağan Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az beşte birinin Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını istemeleri halinde ve yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurmaları üzerine,

2) Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin vereceği karar ile,

3) Dernek hesapları ile ilgili olarak veya dernek tüzüğü ya da yasalara aykırılığı açıkça saptanan konularda Denetçilerin oybirliği ile verecekleri karar ile toplanır.

 

Olağanüstü genel kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az  1/5’i tarafından yapılan yazılı olağanüstü genel kurul toplantısı istemi başvurusu veya Yönetim Kurulunun ya da Denetleme Kurulunun olağanüstü toplantı yapılmasına dair kararını takip eden 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

 

Denetleme Kurulu veya Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin 1/5’inin  talebine rağmen Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan  kaçınırsa, Dernekler Kanunu ve sair ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır ve aksine bir hüküm yoksa üyelerden birinin  başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

 

13.2 Çağrı Usulü

 

Genel Kurullar, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

 

Yönetim Kurulu genel kurulu işbu Tüzüğe ve kanuna göre toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin   başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

Yönetim Kurulu, Genel  Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeleri, en  az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi; yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Genel Kurulu ilk toplantısı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre 7  günden az, 60 günden fazla olamaz.

 

Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir neden ile geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

13.3 Toplantı  Yeri ve Toplantıya Giriş

 

Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu ilde ve çağrı ilanında belirtilen yer, gün ve saatte yapılır.

 

Yönetim Kurulu, üye kayıt(giriş) ücretinin ve yıllık aidatının tamamını son ödeme günü olan

31 Aralık akşamına kadar ödeyen ve Dernekte asil üyeliği bir yılı doldurmuş üyelerden oluşan Genel  Kurula katılacak üyelerin listesini (hazirun cetvelini) düzenler ve Genel Kurul çağrısının yapıldığı gün hariç, Dernek merkezinde ve Dernek Lokalinde tüm üyelerin görebileceği bir yerde 15 gün süre ile ilan eder.

 

Üye   giriş  aidatının   tamamını belirlenen   süre içinde ödememiş,  dernekte bir yılını doldurmamış olanlar hazirun cetvelinde yer alamaz.

 

İlan süresi boyunca hazirun cetveline yapılacak itirazlar derhal karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna bildirilir ve bu şekilde Genel Kurul’a katılacaklar listesi (hazirun cetveli) kesinleşir.

 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi (hazirun) toplantının yapıldığı yerde hazır bulundurulur.

 

Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler, kesinleşmiş hazirun listede adlarının bulunduğu bölümün yanına imza atarak, giriş kartlarını alırlar ve toplantıya girerler.

 

Toplantıya girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

 

13.4 Toplantı  Yeter Sayısı

 

Genel Kurullar, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üyeleri toplam sayısının iki katından aşağı olamaz.

Ancak,

a)Tüzük değişikliği, b)Derneğin feshi,

c)Derneğin amacına uygun bir federasyona katılabilmesi,

d)Derneğin mülkiyetinde olan gayrimenkuller ile amaç ve faaliyetleri için tahsis edilmiş bulunan gayrimenkullerin alım-satımı veya herhangi bir ayni hakla tahdidi, yükümlülük altına konulabilmesi veya herhangi bir üçüncü şahsa tahsisi ya da devri için ikinci Genel Kurul toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye sayısının 5 katıdır.

 

13.5 Genel Kurul Toplantılarının Yapılış Usulü

 

13.5.1 Toplantının Açılışı:

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim

Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

 

13.5.2  Başkanlık Divanı-seçimi-görev ve yetkileri:

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir katip ve iki oy sayım memurundan oluşan “Başkanlık Divanı” seçilir.

 

Başkanlık Divanı, görüşmelerin tüzüğe uygun olarak ve düzenle yürütülmesini ve güvenliği sağlamakla görevli ve yükümlüdür.

 

Başkanlık divanı görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası verir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, başkanlık divanının önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarılma kararı alır. Haklarında toplantıdan çıkarılması kararı alınan üye veya üyeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.

 

Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.  Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

13.6 Toplantıda Görüşülecek Hususlar

 

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak yıllık olağan Genel Kurul toplantılarında, gündeme geçilmeden önce, hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

 

Divan  başkanı  görüşülmekte  olan konularla  ilgili olarak söz  almak isteyen üyelere  10 dakikayı aşmamak üzere konuşma olanağı sağlar.

 

13.7  Kararların Alınması ve Karar Yeter Sayısı

 

Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu seçimleri gizli oylama ile yapılır. Diğer konularda gizli oylama yapılması bu konuda verilmiş bir önergenin kabul edilmiş olmasına bağlıdır. Gizli oylama için verilmiş ve kabul edilmiş bir önerge yoksa oylama ad okunmak veya el kaldırmak suretiyle “açık oylama” olarak yapılır.

 

Gizli oylama, listenin veya oy pusulalarının, üzerinde Dernek mühürü bulunan zarfın içinde Genel  Kurul Divanı tarafından önceden boş olduğu tespiti yapılan sandıklara atılması suretiyle yapılan oylamadır. Oylama sonucu sayım, açık sayım esasına göre yapılır.”

 

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, 13.4 maddesinin a, b  fıkralarına ilişkin konularda karar yeter sayısı, genel kurula katılan üyelerin üçte ikisidir.

 

KISIM II  YÖNETİM KURULU

 

Madde:  14- Yönetim Kurulu’nun Oluşumu  –Görev Bölümü ve Toplantılar – Temsil ve

İlzam- Sorumluluk

 

 1. Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

 

 1. a) Derneğin Yönetim Kurulu, işbu Tüzük hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından en az iki yıllık üye olan ve Derneğe karşı aidat borcu olmayan ve son beş yıl içerisinde uyarı cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olan üyeler arasından iki yıllık bir süre için seçilecek 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye, yeniden seçilebilir.
 2. b)  Yönetim kurulu seçimi, gizli oy açık sayım esası ile yapılır. Oyların sayısında eşitlik olması halinde, ad çekme yoluna gidilir.
 3. c)  Yönetim Kurulu’na seçildikten sonra yukarıda yazılı şartlardan herhangi birisine sahip olmadığı anlaşılanlar ile görev süresi içinde üyelik şartlarını kaybedenler, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar. Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılanlar veya Yönetim Kurulu’ndan istifa edenlerin yerine, seçimin yapıldığı Genel Kurul’da en çok oy alan yedek üyeden başlamak üzere sırası ile Yönetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır. Bu üye yerine çağrıldığı üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de  asil üyeliğe gelmelerine rağmen, 7 kişiden aşağıya düşerse, Genel Kurul, Yönetim Kurulunun mevcut üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 30 gün içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birisinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi 30 gün içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

 

 1. Görev Bölümü ve Toplantılar

 

2.1.Yönetim  Kurulu seçimi  izleyen ilk toplantısında  üyeleri aralarından bir Başkan,  bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman üye seçerek durumu karar defterine geçirir ve Dernek Merkezinde ve Lokalinde ilan suretiyle üyelere duyurur. Yönetim Kurulu, vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.

 

Başkan: Derneği her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu’nun toplantılarını ve görüşmeleri yönetir, verilen kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca Tüzük’te belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

 

Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve onun yetkilerini kullanır.

 

Genel Sekreter: Derneğin yazı işlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları Karar defterine kaydeder. Yönetim Kurulu karar defterinin düzgün yazılmasından ve kararların imzalatılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.

 

Sayman: Derneğin hesap işlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar veya tutturur. Yıllık bilanço ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar. Derneği mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri

 

Başkan   veya Başkan   yardımcısı ile   birlikte imza eder.   Bütçenin uygulanmasından sorumludur.

 

2.2 Yönetim Kurulu, Dernek işleri gerektikçe toplanır; ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Toplantıya Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Yardımcısı, O’nun da yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.

 

2.3 Yönetim Kurulu toplantı sayısı (4) dört, karar sayısı toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.

 

2.4 Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya bir yıllık çalışma dönemi içinde mazeretsiz olarak toplantıların yarısından fazlasına katılmayan üye çekilmiş sayılır.

 

 1. Temsil ve İlzam

 

 1. a) Derneği, Başkan, Başkan’ın bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği kişi/kişiler yetkilendirildiği konularda temsil eder. Üçüncü kişi/kişilerin yetkilendirilmesi, Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

 

 1. b) Tüzükteki ve bütçedeki yetkiler uyarınca, Derneği mali işlerde Başkan veya Başkan Yardımcısı ile üyelerden herhangi biri birlikte; İdari işlerde ise Başkan, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter, münferit imzaları ilzam eder.

 

 1. Sorumluluk

 

Yönetim Kurulu üyeleri, Derneğin Yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu karar defterine yazdırarak imzalamış ve durumu Denetim Kurulu’na haber vermiş üyeler, karşıt oy verdikleri karardan sorumlu değildir.

 

Dernek, iç yönetimine ilişkin işlerde, Yönetim Kurulu, üyelerden bir veya bir kaçına, kendi sorumluluğu altında belli yetkiler verebilir.

 

Madde:  15-Yönetim Kurulunun ve Başkanın  Görev ve Yetkileri

A- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1) Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek,

2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

3) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

4) Genel Kurulun verdiği özel yetki ile taşınmaz satın almak, derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek ve ayni haklar tesis ettirmek, şartlı bağışları, bağışın şartları Derneğin Tüzüğüne ve ilkelerine aykırı değilse kabul etmek.

5) Genel Kurulca alınan kararları uygulamak,

6) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim  Kurulunun çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek ve toplandığında Genel Kurula sunmak,

7) Derneğin kanuni defterlerini ve muhasebe kayıtlarını usulüne göre tutmak ve yazışmaları yapmak,

8) Bütçe uygulamasını sağlamak,

9) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

10)  Derneğin  amacını gerçekleştirmek  için yetkisi dahilinde her  çeşit kararı almak ve uygulamak,

11) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12) Disiplin Kurulunca uygulanmasını istediği cezalarla ilgili olarak kararlar almak,

13) Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak, personel ile ilgili özlük dosyalarının tutulmasını ve iş tariflerinin hazırlanmasını sağlamak,

14) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,

15) Yapılacak sabit yatırımlar hakkında Dernek Divanının görüşüne başvurmak.

 

B- Başkanın Görev ve Yetkileri:

1) Derneği temsil, sevk ve idare etmek,

2)Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,

3) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,

4)Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlamak,

5)  Derneğin  edindiği taşınmazları,  tapuya tescilden itibaren  bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlamak,

6) Önemli ve acil konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

7) Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konularda görev yapmak.

 

KISIM III

DENETLEME KURULU

Madde:  16- Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

 

Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, gizli oy açık sayım esasına göre  iki yıl süre ile seçilir.

 

Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir raportör seçer ve toplantı ve çalışma ilkelerini belirler.

 

Denetleme Kurulu’na seçilecek üyelerde:

a)Dernek  asil üyeliğine  kabullerinin, seçimin  yapılacağı Genel Kurul  toplantı tarihinden başlayarak geriye doğru en az iki yıl eski olması,

b)Derneğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

c)Son beş yıl içerisinde uyarı cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması şartları aranır.

 

Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

 

Denetleme Kurulu’na seçildikten sonra üyelik şartları olmadığı anlaşılanlar veya şartlarını kaybedenler, Denetleme Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

 

Herhangi bir sebeple Denetleme Kurulu’ndan ayrılan veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine dönemin en çok oy almış olan yedek üyesi çağrılır ve bu üye yerine çağrıldığı üyenin süresini tamamlar. Oyların eşit olması halinde ad çekme yoluna gidilir.

 

Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç bir ay içinde, Denetleme Kurulu’nun seçimi yenilenir. Bu suretle seçilen yeni Denetleme Kurulu eskinin görev süresini tamamlar.

 

Madde:  17-Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. a)  Derneğin,  Tüzükte gösterilen  amaç ve amacın gerçekleştirilmesi  için sürdüreceği

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve  kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre üçer aylık aralıklarla denetler ve denetim  sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 1. b)  Derneğin hesapları ve  faaliyetleriyle ilgili genel dilek  ve eleştirilerini ve yeni yıl bütçesi hakkındaki görüşlerini Genel Kurula rapor etmek,
 2. c) Davet halinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 3. d)  Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerlerine, eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 4. e)  Dernek için önemli ve gerekli gördükleri hususlarda oybirliğiyle alacakları kararla

Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

 1. f) İşbu Tüzükte ve mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki, görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

KISIM IV   

DİSİPLİN KURULU

 

Madde:  18- Disiplin  Kurulu’nun Oluşumu  – Görev ve Yetkileri  – Çalışma Şekli ve

Kararların verilmesi – Disiplin Kurulu’na Başvuru

 

 1. Disiplin Kurulu’nun oluşumu

 

Disiplin Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilir. Disiplin Kurulu’na seçilecek üyelerde:

 1. a)  Dernek  asil üyeliğine  kabulleri seçimin  yapılacağı genel kurul  toplantı tarihinden başlayarak geriye doğru en az beş yıl eski olmalıdır.
 2. b) Derneğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları, c) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları şartları aranır.

 

Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

 

Disiplin  Kurulu’na seçildikten  sonra yukarıda yazılı şartlardan  herhangi birisine sahip olmadığı anlaşılanlar, görev süresi içinde herhangi bir disiplin cezası almış olanlar Disiplin Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.

 

Herhangi bir sebeple Disiplin Kurulu’ndan ayrılan veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine dönemin en çok oy almış olan yedek üyesi çağrılır ve bu üye yerine çağrıldığı üyenin süresini tamamlar. Eşitlik halinde ad çekme yoluna gidilir.

 

Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Disiplin Kurulu üye sayısının üçten aşağı düşmesi durumunda, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere   Disiplin Kurulu’nun eksik kalan üyelerinin seçimi Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna seçilme şartlarını haiz olanlar arasından yapılabilir. Bu suretle seçilen Disiplin Kurulu üyesi/üyeleri, eskilerin görev süresini tamamlar.

 

 1. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Yönetim Kurulu tarafından intikal ettirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak,
 2. b) Disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar olan sürede ve gerekli görülen hallerde, hakkında inceleme veya soruşturma yapılan taraf veya taraflar hakkında Dernek merkezine ve lokaline girişi yasaklamak kararı almak dahil, benzeri tedbirleri almak,
 3. c) İntikal ettirilen olayla ilgili nihai kararını Yönetim Kurulu’na bildirmek.
 4. d) Bu tüzükte ve mevzuatta kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak. e) Disiplin Kurulu gelen ve giden evrak defterini tutmak,
 5. f) Disiplin Kurulunca ilgililer hakkında ceza verilmesi veya tedbir uygulanması kararının alınması halinde Kurul bu kararını, gereği yapılmak ve ilgililerin siciline işlenmek üzere Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir. Disiplin Kurulu’nun kararı kesindir. Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’nun kararını icra etmeye ve bu kararı ilgilinin siciline işlenmek üzere Sicil Kuruluna sevk etmeye mecburdur.

 

 1. Disiplin Kuruluna Başvuru

 

Bu Tüzük ilgili hükümlerine göre disiplin cezası uygulaması gereken bir durumun ortaya çıkması halinde, Yönetim Kuruluna başvuruda bulunulur. Yönetim Kurulu, kendisine yapılan başvuruları en geç 10 gün içinde değerlendirmek üzere toplanır ve başvuruyu değerlendirir.

 

Yönetim Kurulu olayın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiş ise,  kararı takip eden 10 gün içinde Disiplin Kurulu’na sevk eder. Disiplin Kuruluna sevkini uygun görmediği başvuruyu, gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirir. Başvurusu reddedilen başvuru sahibi bu ret kararına karşı Dernek Divanına başvurma hakkına sahiptir.

 

Meydana gelişinden başlayarak 90 gün içinde başvuru konusu yapılmayan eylem –olay- zamanaşımına uğramış sayılır.

 

4.Disiplin Kurulunun Çalışma Şekli ve Kararların verilmesi

 

 1. a) Disiplin Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer; seçim sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bir yazı ile bildirir ve toplantı ve çalışma ilkelerini belirler.

 

b) Disiplin Kurulu Başkanın veya başkan yardımcısının yazılı çağrısı üzerine toplanır.

 

 1. c) Disiplin Kurulu, her olay için gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için kendi üyeleri arasından bir raportör tayin edebilir.

 

 1. d) Disiplin Kurulu toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı ikidir.

 

 1. e) Disiplin Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, toplantıya katılmayan üye/üyeler istifa etmiş sayılır ve yerlerine yedek üyeler çağrılır. Yedek üyeler ile dahi toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise, Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni seçilen Kurul üyesi/üyeleri eski üyenin/üyelerin görev süresini tamamlar.

 

 1. f) Disiplin Kurulu kendisine gelen olaylarla ilgili Dernek üyelerinin bilgi ve görüşlerine başvurabilir, tanık dinleyebilir; kişiler, kuruluşlar ile doğrudan yazışmalar yapabilir. İnceleme veya soruşturma ile ilgili karara etki yapabilecek bilgileri verenlerden yazılı imzalı belge temin edilmesi esastır.

 

 1. g)  Disiplin  Kurulu, kendisine  sevk edilen olaylarla  ilgili görevlerini yerine  getirirken, hakkında disiplin   soruşturması açılan üyeyi/üyeleri   savunmasını/savunmalarını alarak sorgular. Hakkında disiplin soruşturması yapılan üye, Disiplin Kurulunun yazılı çağrısına rağmen bildirilen gün ve saate gelmez veya verilen süre içinde bir yazılı savunma da vermez ise,  bu hakkından vazgeçmiş sayılır ve Kurul topladığı delillere, elindeki bilgilere göre kararını verir.

 

 1. h) Disiplin Kurulu aldığı kararları “Disiplin Kurulu Karar Defteri” ne kaydeder ve son gerekçeli kararını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

 

 1. i) Disiplin Kurulu, Kurula intikal eden olay hakkında en geç 30 gün içinde son kararını vermek zorundadır. Disiplin Kurulu zorunlu nedenlerle bu 30 günlük süre içinde karar alamayacak durumda ise bunun nedenlerini ve olayın özelliğine uygun almayı düşündüğü tedbirleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir ve ek süre ister. Ek süre verip vermemek ve ek süreyi belirlemek Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

 

Madde:  19- Cezai Hükümler: Cezayı Gerektiren Haller -Verilecek Cezalar- -Kararların

Tebliğ-İtiraz

 

 1. Cezayı Gerektiren Haller

 

Cezayı gerektiren haller şunlardır:

 1. a) Kanunlara, Tüzük, Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek,
 2. b)  Dernek disiplinini bozmak,
 3. c)  Dernek ve/veya dernek sosyal tesisleri içerisinde ahlak ve adaba aykırı söz söylemek veya harekette bulunmak,
 4. d)  Dernek demirbaşlarına zarar verici davranışlarda bulunmak,
 5. e) Derneğin şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
 6. f) Üyelerin şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
 7. g) Dernek Kurullarını, Komitelerini, başkan ve üyelerini, lokal müdürü ve görevlilerini küçük düşürecek, zan altında bırakacak söz söylemek veya hareketlerde bulunmak.

 

 1. Verilecek Cezalar

 

Disiplin Kurulu tarafından üyelere verilebilecek cezalar şunlardır:

 

 1. a) UYARI : Davranışı hakkında üyenin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

 

 1. b) KINAMA: Davranışının ağırlığı dikkate alınarak takdir olunur ve kararda belirtilecek surette tüm üyelerin bilgisine sunulur.

 

 1. c) GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA : Bir aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere, üyenin Dernek merkezine, bina ve tesislerine girmekten ve Dernek faaliyetlerine katılmaktan men edilmesidir. Karar, özet halinde, yazılı olarak tüm üyelere duyurulur.

 

 1. d) ÜYELİKTEN ÇIKARMA : Tüzüğün 7.maddesi hükmüne aykırı davrananlar hakkında tertip olunur.

 

Aynı cezayı gerektiren eylemin kararından sonra iki yıl içinde yeniden işlenmesi halinde, bir üst ceza uygulanır.

 

3.Kararların tebliği

 

Disiplin Kurulunca verilen cezalar ilgiliye iadeli taahhütlü mektupla bildirilir; ayrıca üyenin siciline işlenmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.

 

Verilen cezalar, uyarı hariç, Dernek merkezinde ve lokalinde ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur.

 

Disiplin cezaları ile gerekçeleri Disiplin Kurulu Karar Defterine yazılır.

 

Verilen disiplin cezası, üyelikten çıkarılma hariç, ilgilinin talebi ile 5 yıl sonra silinir ve

Tüzüğün seçilebilme koşulları ile ilgili hükümlerdeki engel ortadan kalkar.

 

 1. İtirazlar

 

Disiplin Kurulunca verilecek üyelikten çıkarma kararına itiraz edilebilir. Diğer kararlara itiraz edilemez.

 

KISIM V     SİCİL KURULU

 

Madde:  20- Sicil Kurulu’nun Oluşumu  – Görev ve Yetkileri-Çalışma Şekli

 

 1. Sicil Kurulu’nun oluşumu

 

Sicil Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

Sicil Kuruluna seçilecek asil ve yedek üyelerin en az üç yıl Derneğin asil üyesi olması genel kurula katılma hakkı bulunması gerekir.

 

Sicil Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Sürenin sonunda bir önceki dönem seçilmiş bulunan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

 

 1. Sicil Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 

Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

 1. a) Derneğe yapılan üyelik başvurularını incelemek,
 2. b) Üye giriş bildirgelerini 7 gün süre ile Dernek merkezinde ve lokalinde ilan etmek,
 3. c) Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek ve Yönetim Kuruluna rapor etmek,
 4. d) Gerekli gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak,
 5. e)  Üyelik  başvurularını olumlu  veya olumsuz görüşleri ile  birlikte Yönetim Kurulu’nun kararına sunmak,
 6. f) Yönetim Kurulu aday listesi dahil Dernek organları aday listelerini incelemek ve sonucunu görevde bulunan Yönetim Kuruluna bildirmek,
 7. g) Dernek Divanına katılacak üyelerin yaşlarını, Derneğe ilk giriş tarihlerini, üyelik aidatlarını ödeyip ödemediklerini belirlemek,
 8. h) Asil üye defterini ve Sicil Kurulu defterini tutmak, hazirun listesini hazırlamak,
 9. i) Dernek sosyal tesislerinden yararlanacak olanları takip etmek ve Yönetime rapor etmek,
 10. j) Tüzük ve mevzuatın ve Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

 1. Sicil Kurulunun Çalışma Şekli

 

Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Aynı toplantıda ayrıca, yapacağı toplantıların gün ve saatlerini de belirleyerek Dernek merkezinde ve lokalinde görülecek bir yere asmak sureti ile duyurur.

 

Sicil Kurulu kararlarını çoğunlukla alır.

 

Sicil Kurulu yedek üyelerin katılması ile dahi, üç kişiden oluşan toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde seçim maddesinin yer alacağı ilk Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yeni seçilen kurul üyesi/üyeleri eskilerin görev sürelerini tamamlar.

 

KISIM VI DERNEK  DİVANI

 

Madde:  21 -Dernek Divanının Oluşumu  – Görev ve Yetkileri- Çalışma Şekli

 

 1. Dernek Divanı’nın Oluşumu

Dernek Divanı 45 yaşını doldurmuş ve en az 15 yıl süre ile aidatını Tüzük esaslarına uygun

olarak ödemiş ve Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerden oluşur.

 

Her ne sebeple olursa olsun Genel Kurula katılma hakkını kaybeden üyenin Divan üyeliği kendiliğinden sona erer.

Divan üyesi olan herhangi bir asil üye yıllık aidatını ait olduğu yıl içinde ödemediği için

Genel Kurula katılma hakkını kaybetmişse ve bu nedenle Divan üyeliği sona ermişse yeniden

 

divan üyesi olabilmesi, geçmiş yıl veya yıllara ait aidat borcunun tamamını yasal faizi ile birlikte bir defada ödemesi koşulu ile mümkün olur.

 

Divana katılacak üyelerin yaş durumları, Derneğe ilk giriş tarihleri ve 15 yıllık süre ile aidatlarını Tüzük esaslarına uygun olarak ödedikleri hususu Sicil Kurulu tarafından belirlenir.

 

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu eski başkanları ve kurucu üyeleri aidatlarını Tüzük esaslarına uygun olarak ödemiş ve Genel Kurula katılma hakkına sahip olmaları koşulu ile Dernek Divanı’nın üyesidirler.

 

 1. Dernek Divanı’nın Görev ve Yetkileri

 

Dernek Divanının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Derneğin amaç, işlev ve geleceği ile ilgili olarak gerek gördüğü veya Yönetim Kurulunca kendisinden talep edilecek konularda Yönetim Kuruluna dilek ve önerilerde bulunmak,
 2. b) Yönetim Kurulunca talep edilmesi halinde, Yönetim Kurulunca hazırlanacak Tüzük ve

Yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri inceleyerek görüş bildirmek,

 1. c) İşbu Tüzüğün 18.3 Maddesi 2. paragrafına göre başvurusu Yönetim Kurulunca Disiplin Kuruluna sevk edilmeyen ilgilinin başvurusu üzerine, konuyu inceler ve gerekiyorsa gerekçe belirterek    şikayeti bir daha görüşülmek üzere bir defaya mahsus olmak üzere başvurunun kendisine ulaşmasından başlayarak 20 gün içinde Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu dilerse Divan’ın görüşünü de ekleyerek konuyu Disiplin Kuruluna iletir. Yönetim Kurulunun vereceği karara karşı üye Divan’a tekrar başvuruda bulunamaz.
 2. d) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak sabit yatırım bilgilendirmelerine görüş bildirmek. e) Bu tüzük ile kendisine verilen diğer işleri yapmak.

 

 1. Dernek Divanı’nın Çalışma Şekli

 

 1. a) Divan, iki yılda bir, Mayıs ayının ilk haftası içinde kendi Başkan ve Başkan Yardımcısını seçmek üzere, ilk seçimde en yaşlı üyenin başkanlığında, takip eden seçimlerde Başkan, Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır.
 2. b) Divan çalışmalarını, Başkan, Başkanın olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı, Başkan ve

Başkan Yardımcısının yokluğunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak yürütür. c) Divan iki ayda bir belirlenecek gün ve saatte ve yerde olağan olarak toplanır.

 1. d)  Divan,  Başkan veya  Başkan Yardımcısı tarafından veya  Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine veya  Divan üyelerin en az ¼ ünün yazılı başvurusu  ile olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı, toplantı çağrısını takip eden 15 gün içinde belirlenecek gün, saatte ve yerde yapılır.
 2. e) Divan en az beş kişi ile toplanır. Kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olduğu takdirde Başkan’ın oyu iki oy sayılır.
 3. f)  Olağan  ve olağanüstü  toplantı gündemleri  Başkan, yokluğunda Başkan  yardımcısı tarafından belirlenir. Ancak olağanüstü toplantı, üyelerin ¼ nin isteği üzerine toplanmışsa bu üyelerin gündeme alınmasını istediği hususların gündeme alınması gerekir. Keza olağan divan toplantılarında toplantıya katılan üyelerin ¼ nin gündeme alınmasını istediği konular da gündem kapsamına alınır.

 

                 BÖLÜM V

MALİ HÜKÜMLER VE İÇ DENETİM

 

Madde:  22- Bütçe

 

Derneğin mali işleri, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar olan 12 aylık bir dönemi kapsayan Genel Kurul tarafından onaylanmış Dernek ve İktisadi İşletme için iki ayrı bütçe ile yürütülür ve muhasebeleri ayrı ayrı tutulur.

 

Bütçelerin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

 

Bütçelerde yer alan ana harcama limitlerini aşmamak üzere, fasıllar arasında aktarma yapma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Zorunlu nedenlerle bütçeler arasında aktarma yapma yetkisi Genel Kurulca Yönetim Kuruluna verilebilir.

 

Madde:  23-Derneğin ve İktisadi İşletmenin Gelirleri – Gelir ve Gider Usulleri

 

 1. Dernek Gelirleri

 

Dernek gelirleri şunlardır:

 

 1. a) Üye kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar,
 2. b) Yardım toplama ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınacak bağışlar, yardımlar, c)Düzenlenecek balo, konser, konferans, piyango, gezi, yayın ve sair benzeri organizasyonların gelirleri,
 3. d) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler, e)Diğer gelirler.

 

2.İktisadi İşletme Gelirleri

 

   İktisadi İşletme gelirleri şunlardır:

 

Fatura ve kasa fişi karşılığında elde edilen; a)Sosyal tesisler ve spor tesisleri gelirleri, b)Reklam gelirleri,

c)Diğer gelirler.

 

 1. Gelir ve Gider Usulü

Derneğin  gelir ve giderinde yürürlükteki Dernekler Kanunu ve  ilgili mevzuat esaslarına

uyulur.

 

Dernek  gelirleri  alındı belgesi  ile toplanır ve  giderler harcama belgesi  ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.

 

Dernek gelirleri Dernekler Yönetmeliği Ek 17 de örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir

 

Dernek gelirlerinin banka aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek  giderleri  ise fatura,  perakende satış  fişi, serbest meslek  makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin  Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Dernekler Yönetmeliliğin   Ek 13 de örneği bulunan “Gider Makbuzu” düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek 14 de örneği bulunan” Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz  mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği Ek 15 de örneği bulunan “Ayni Bağış Alındı belgesi ile kabul edilir.

 

 1. Ödemelerin Yapılması

 

Ödemelerin yapılabilmesi için:

 1. a) Bütçenin ilgili bölümünde ödenek bulunması,
 2. b) Yönetim Kurulunca belirlenecek şekil ve şartlara uygun olması,
 3. c) Ödemelerin makbuz fatura gibi geçerli belgeye bağlanması gerekmektedir.

 

Bu esaslar dışında hiçbir ödeme yapılamaz, taahhüde girişilemez, ödünç alınamaz. Yapanlar şahsen ve malen sorumlu olup, doğacak zararları tazminle yükümlüdürler.

 

Yapılması zorunlu bulunan sürekli ödemeler bu hükmün dışındadır ve buna ilişkin esaslar kanunen kabul edilen bir belgeye dayandırılmak koşuluyla Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Madde 24-Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde

Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte bir borçlanma yapılamaz.

 

İktisadi işletmenin normal-gündelik giderleri için yapılacak alışverişlerde 23.4 maddenin esasları doğrultusunda Yönetim Kurulunun yetkilendireceği kişiler tarafından Derneğe ait kredi kartı kullanımı mümkündür.

 

Madde:  25- Tutulacak Defter ve Kayıtlar

 

Dernekler kanunu ve ilgili mevzuata göre tutulması zorunlu olan kanuni defterlere ilaveten Yönetim Kurulu ayrıca lüzum gördüğü hususlar içinde gerekli gördüğü diğer defterler ve kayıtları da tutabilir.

 

Madde:  26- İç Denetim

 

İç denetim, Denetim Kurulu tarafından dernekler mevzuatı uyarınca yapılır.

 

SEÇİMLER

 

Madde:  27- Oy Pusulaları ve Zarflarının dağıtılması

 

Seçim Genel Kurulu’na gelen ve seçime katılma hakkına sahip üyelere, imzaları karşılığında Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı ile birlikte mühürlü bir oy zarfı verilir.

 

Giriş kartlarını ve oy zarflarını aldıktan sonra, bunları hangi nedenle olursa olsun kaybeden üyelere kesinlikle yenisi verilmez.

 

Madde:  28- Seçimlere İlişkin Hükümler

 

 1. Genel Hükümler

 

Kurulların asil ve yedek üyelikleri için seçimler iki yılda bir yapılır.

 

Seçimler gizli oy açık sayım-döküm esaslarına göre yapılır. Bu esaslara uyulmasını Divan

Başkanı sağlar ve denetler.

 

Seçimler, Dernek kurullarının asil ve yedek üyelikleri için bu Tüzükte öngörülen sayıda adayın ayrı ayrı yer aldığı aday listeleri veya adayların ad ve soyadlarının yazılı olduğu oy pusulaları kullanılarak yapılır. Oylamada gizli oy yöntemi (madde 13.7) uygulanır.

 

Üye mevcut listelerde değişiklik yapabilir. Listelerden çıkardığı aday(lar)ın yerine seçilme niteliğine haiz olan aday olmak isteyenlerden dilediği üye(ler)yi aday gösterebilir; dilerse kişi olarak da aday olabilir.

 

Seçime girecek aday listeleri seçimin yapılacağı Genel Kurul tarihinden 10 gün önce Dernek merkezine teslim edildiği takdirde asılmak suretiyle ilan edilir. Ancak, seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında isteyen üyeler yeni bir liste hazırlayabilir.

 

Listelerde adı bulunan adaylardan en çok oy alan adaylar seçimi kazanmış olur.

 

Seçimlerden 15 gün önce Hazirun Cetveli Dernek merkezinde herkesin görebileceği bir yerde asılarak ilan edilir. Hazirun cetveline vaki itirazlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Genel Kuruldan 1 hafta önce Hazirun Cetveli kesin halini alır

 

Listede yer alsın almasın tüm adayların kendilerini tanıtmalarına yönelik olarak Derneğin web sitesinde gerekli olanak sağlanır.

 

Seçilme niteliğini taşımayanlar aday olamazlar ve/veya aday gösterilemezler.

 

Seçimin yapıldığı genel kurulda hazır bulunmayan veya bulunamayan bir üyenin kurullardan herhangi birisine aday olması, aday gösterilmesi ve seçilebilmesi için o üyenin aday olduğunu Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı olarak bildirmiş olması gerekir.

 

2. Oy Verme – Oy Sandıklarının Açılması – Oyların Sayımı

 

Genel Kurul’da oy verme işlemi, Divan Başkanı’nın tüzük hükümlerine göre seçim usulünü açıklamasını takiben başlar ve aralıksız devam eder.

Üyeler oy verirken oy zarfı ile birlikte Genel Kurula giriş kartlarını da oy sandıklarına atarlar. Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları Genel Kurul Divanı tarafından Genel Kurul

üyelerinin önünde açılır.

 

Oy pusulalarında kurulların asil ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında Genel

Kurul önünde Divan Başkanı tarafından ad çekme suretiyle kazanan belirlenir.

 

Aynı üyenin birden fazla kurulun asil veya yedek üyeliğine seçilmesi durumunda, üye, tercihini Divan Başkanına yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Her kurul için ayrı sandıkta oy kullanılır.

 

 1. Oyların geçersiz sayıldığı haller

 

Sandıktan zarfsız oy pusulası      ya da oy pusulalarında seçimi yapılan kurullar için öngörülenden daha az veya fazla sayıda isim yazılırsa bu oy pusulası geçersiz sayılır. Bunlar öncelikle yok edilerek durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve giriş kartları her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir.

 

Herhangi bir sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı giriş kartlarından fazla olması halinde, o sandıktan çıkan oy zarfları arasından fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçer.

 

Oy zarfları ile oy pusulaları  üzerinde oy kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da herhangi bir işaret bulunduğu takdirde bu oy pusulası geçersiz sayılır, yok edilir, durum tutanağa geçirilir.

 

Bir zarf içinde aynı oy pusulasından birden fazla çıkarsa sadece biri geçerli sayılır. Bir zarf içinde birden fazla ayrı oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır.

 

Aday olma niteliğini taşımayan üyenin yer aldığı oy pusulası geçersiz sayılır.

 

BÖLÜM VII SOSYAL TESİSLER

 

Madde:  29- Sosyal Tesis Tanımı

 

Sosyal Tesis, Derneğin, üyeleriyle aile bireylerine ve yakınlarına bu Tüzükte ve ilgili Yönetmeliğinde  belirtilen koşullar altında sportif ve sosyal olanaklar sağlamak ve bu alanlarda eğitim gerçekleştirmek amacıyla kurmuş olduğu Tarabya’daki tesis ile ileride aynı amaçla kurulacak olan tesislerden oluşur.

 

Dernek ilgili mercilerden izin almak koşuluyla lokal ve dinlenmek amacıyla başka sosyal tesisler de açabilir ve işletebilir.

 

Madde:  30-Yönetimi

 

Sosyal tesislerin yönetimi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu sosyal tesislerin yönetimi için “Sosyal Tesis Komitesi” adı altında bir komite oluşturmasına karar verebilir. Sosyal tesis Komitesinin görev ve yetkileri bir Yönetmelikle belirlenir.

 

Sosyal Tesis Komitesi Yönetim Kurulu’nun gözetim ve denetimine bağlı ve O’na karşı sorumludur.

 

Sosyal Tesis Komitesi Derneği üçüncü kişilere karşı bağlayıcı işlemler yapamaz. Sosyal Tesis Komitesinin kararları, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinlik kazanır.

Madde:31-Katılma-Yararlanma

Sosyal tesislerden aidat borcu olmayan asil üye, aile bireyleri(ebeveyn, eş ve çocuklar) ve asil

üye eşliğinde olmak kaydıyla davetli misafirleri yararlanabilir.

 

Yönetim Kurulu, Sosyal Tesislerden yararlanma ile ilgili ücret ve fiyat tespiti yapmaya, değiştirmeye ve tahsilat yöntemini belirlemeye yetkilidir.

 

Madde:  32-İndirimler

 

Sosyal Tesislerden yararlanacak aidat borcu olmayan üyenin, Sosyal Tesisleri kullanması, ücret ve fiyatlarda indirimlerden yararlanması ile söz konusu  indirim oranlarının tesbitine ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

İndirimlerden, aidat borcu olmayan asil üyenin kendisi, aile bireyleri(ebeveyn, eş ve çocuklar) ve şahsen kendisi eşliğindeki davetli misafirleri (derneğin aidat borcu olan üyeleri hariç) yararlanabilir.

 

Aidat borcu olan üyeler, borçlarının tamamını ödedikleri takdirde indirimden faydalanmaya hak kazanırlar.

 

Madde:  33-Mevsimlik Misafir

 

Yönetim Kurulu,  gerek gördüğünde, belirleyeceği bakım  ve gözetim giderlerine katılma payını başlangıçta tahsil etmek koşuluyla havuz ve spor tesisleri için her yıl farklı mevsimlik misafir kabul edebilir. Bu kabul edilen misafir için kazanılmış bir hak teşkil etmez. Misafirlik bir mevsim için olup gelecek yıllar için Yönetim kurulunu ve Derneği bağlamaz.

 

Madde 34 – Diğer TED Kolejlilerinin Sosyal Tesislerden Yararlandırılması

 

TED Kolejlerinden herhangi birinde en az üç yıl okumuş veya mezun olmuş olanlar, halen öğretmenlik yapanlar, Dernek asil üyesinin ödediği yıllık aidat tutarından az olmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek  bir ücret ödemek şartıyla ve bir yıl süreyle Derneğin Sosyal Tesislerinden yararlanabilirler. Bu bir yıllık süre Yönetim Kurulu tarafından yeni birer yıllık süreler halinde uzatılabilir.

 

Derneğin Sosyal tesislerinden yararlanacak olanlara, müracaatları halinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yıllık giriş kartı verilir.

 

Diğer TED Kolejlilere  yukarıdaki esaslar uyarınca  tanınan Derneğin Sosyal Tesislerinden yaralanma hakkı, onlara   Derneğe asil üye olma hakkı vermez ve Ankara Kolejliler Derneğinin asil üyelerinin sahip olduğu diğer haklara sahip olamazlar.

 

BÖLÜM VII      

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Madde:  35- Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

 

Dernek Kanunda gösterilen nedenlerle veya bu Tüzük hükümleri uyarınca, Genel Kurul kararı ile feshedilebilir.

Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır.

Feshe ilişkin kararın, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

Derneğin feshi halinde görevde bulunan Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından seçilen bir tasfiye kurulu tasfiye işlemlerini yürütür. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum, yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

 

Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmaz mallar TED Ankara Koleji Vakfı’na terk ve tahsis olunur.

 

Madde:  36-Tüzük Değişikliği

 

Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ile ilgili teklifin Genel Kurul çağrı mektubunda üyelere bildirilmesi ve değişiklik metninin üyelere iletilmiş olması şarttır.

 

Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil üyeleri toplam sayısının 5 katı; karar yeter sayısı ise toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 dür.

 

Madde:  37- Kurul Üyelerinin Toplantılara   Katılmaması

 

İstifa veya herhangi bir nedenle Kurul üyelerinden birisinin çekilmesi veya üst üste üç defa toplantıya özürsüz katılmaması ve dördüncü toplantıya gün, saat ve yeri kendisine iadeli taahhütlü mektupla bildirildiği halde, özürsüz gelmemesi halinde, gelmeyen üye istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır.

 

Madde:  38-Uygulanacak  Hükümler

 

İşbu Dernek Ana Tüzüğünde bulunmayan hususlar hakkında Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış bulunan Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

 

Madde:39–  Bildirimler

 

Bu tüzüğe göre gerek Dernek tarafından üyelere ve gerekse üyeler tarafından Derneğe yapılacak her tür bildirim, yazılı olacaktır. Bildirimler iadeli taahhütlü mektup, imza karşılığı elden teslim, faks veya noter mağrifetiyle yapılabilir. Üye Derneğe e-posta adresi bildirmişse bu adrese de gönderilebilir. Fax ve e-posta ile yapılacak bildirimlerin teyit edilmesi gerekir.

 

Derneğin üyelerine yapacağı bildirimler üyenin dernekte kayıtlı adresine yapılır. Üyenin Dernekte  kayıtlı adresinde bir değişiklik olmuşsa üyenin bu değişikliği yazılı olarak yukarıdaki esaslara uygun şekilde   Derneğe bildirmiş olması gerekir. Aksi takdirde üyenin Dernekte kayıtlı adresine yapılan her tür bildirim üyenin bizzat kedisine yapılmış kabul edilir.

 

Geçici Madde-Yürürlük

İşbu Tüzük Genel Kurulda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.